Disclaimer

Verantwoordelijkheid 

De pokale politie Balen-Dessel-Mol is verwerkingsverantwoordelijke voor deze website.

Contactgegevens 

U kan de communicatiedienst van de lokale politie Balen-Dessel-Mol contacteren op het volgende adres: Guido Gezellestraat 29, 2400 Mol, telefonisch via 014/33.37.00 en via e-mail op pz.balendesselmol.communicatie@police.belgium.eu

Algemene gebruikersvoorwaarden 

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). U wordt vriendelijk verzocht de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze website.                          

Door een verder bezoek aan deze website of door eender welk gebruik ervan verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.  

U kan uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door de politiezone Balen-Dessel-Mol  te contacteren op het hierboven vermelde adres.  

Doel en inhoud van de website 

De website geeft u algemene informatie over de politiezone Balen-Dessel-Mol in functie van rekrutering. Er is informatie te vinden over de jobaanbiedingen ende werking binnen deze politiezone. 

Aard van de aangeboden informatie 

De informatie die beschikbaar is op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies gelden. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar in hun huidige staat, zonder dat men garanties levert. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico. 

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft dient u daartoe steeds de bevoegde personen binnen de Politiezone Balen-Dessel-Mol te raadplegen.  

Aansprakelijkheid 

De lokale politiezone Balen-Dessel-Mol levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden algemene informatie volledig, juist, nauwkeurig, toegankelijk en bijgewerkt is. 

De lokale politiezone Balen-Dessel-Mol spant zich in om de website met alle mogelijke manieren te beveiligen en eventuele ongemakken die zijn veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk te beperken.  

De lokale politiezone Balen-Dessel-Mol kan echter niet uitsluiten dat er onjuiste informatie is terug te vinden op de website of dat er zich technische fouten voordoen, zoals o.a. een onderbreking van de beschikbaarheid van de website. 

Indien de verstrekte informatie fouten bevat of indien er zich technische fouten voordoen zal de politiezone Balen-Dessel-Mol  er alles aan doen om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen.  

Men kan de lokale politiezone Balen-Dessel-Mol niet aansprakelijk stellen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie. Men kan dDe lokale politiezone Balen-Dessel-Mol ook niet aansprakelijk stellen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruikmaken van hyperlinks naar andere websites die op deze website zijn terug te vinden, aangezien De lokale politiezone Balen-Dessel-Mol daarover geen technische of inhoudelijke controle uitoefent.  

Intellectuele eigendom 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld mogen de teksten, foto’s, afbeeldingen, video- en geluidbestanden die op deze website beschikbaar zijn alleen worden gebruikt met de  uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de politie.  

Wijzigingen 

De politiezone Balen-Dessel-Mol  behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen.  

Bescherming van uw persoonsgegevens 

De politiezone Balen-Dessel-Mol  respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert behandelt men vertrouwelijk. Voor meer inlichtingen kan u onze privacyverklaring raadplegen

Logbestanden 

De Federale Politie registreert uw bezoek aan deze website. Men gebruikt deze informatie uitsluitend om de website te verbeteren.  
Technische logbestanden die als enige doel de technische ondersteuning hebben bewaart men maximum één maand.  

Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank 

Wanneer U deze website gebruikt gaat U ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout, bevoegd zijn en dat het Belgisch recht van toepassing is. 

een bewuste creatie van aroma